rn3-008-ab - 3 mm Crystal Rondel Dark Topaz AB (strand)

rn3-008-ab - 3 mm Crystal Rondel  Dark Topaz AB  (strand)

Beadies Beadwork

$5.95 

rn3-008-ab - 3 mm Crystal Rondel Dark Topaz AB (strand)